H-8500 Pápa, Második u. 25. • Tel: 30/229-6848 • E-mail: info@biztonsag2014.hu

Cégadatok

Név
Biztonság 2014 Kft.
Cím
8500 Pápa, Második u. 25.
Adószám
14172627-2-19
Közösségi adószám
HU 14172627
Bankszámlaszám
72800102-10012370
Cégjegyzékszám
19 09 510035

Közzététel

Munkavédelem

Kockázatértékelés

építkezésA munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) kimondja, hogy „a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat”. A kockázatértékelés a munkáltató számára kötelező feladat, melyet évente felül kell vizsgálni. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.

A munkáltató a kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított hat hónapon belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni és azt évenként felülvizsgálni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a tevékenység megkezdésének tényét, időpontját.

Vállaljuk a munkahelyi kockázatértékelés elvégzését, ami magában foglalja:

  • A munkafolyamatok, a munkahelyek, veszélyes készítmények, munkaeszközök vizsgálatát,
  • A veszélyek azonosítását, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kialakulási lehetőségeinek feltárását,
  • A veszélyekből származó kockázatok értékelését,
  • A kockázatok csökkentésére vonatkozó javaslatok kidolgozását,
  • A kockázatértékelés évenkénti felülvizsgálatát.

A kockázatértékelés végzésénél a veszély és kockázat rögzítésre kerül, valamint a kockázat megszüntetésére, vagy ha megszüntetni nem lehet, akkor csökkentésére szakmai javaslatot teszünk.

Munkahelyek, gépek munkavédelmi üzembe helyezése

A munkáltatónak a veszélyes létesítményt, munkahelyet, munkaeszközt, technológiát munkavédelmi szempontból üzembe kell helyeznie. Ez előzetes munkavédelmi vizsgálatból és írásbeli üzembe-helyezésből áll.

Az előzetes munkavédelmi vizsgálatot legalább középfokú munkavédelmi végzettségű szakembernek kell elvégeznie.

A nem veszélyes gépek ellenőrző felülvizsgálatát a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről írja elő.

Cégünk vállalja munkahelyek, gépek munkavédelmi üzembe helyezését, valamint a munkavédelmi üzembe helyezést megelőzően a munkavédelmi szempontú előzetes ellenőrzés elvégzését, a dokumentáció előkészítését

 

Munkavédelemi oktatás

konferenciaA munkáltatónak munkavédelmi oktatást kell tartania a munkavállalók részére munkába állásukkor, illetve amikor valamilyen változás áll be munkájukkal kapcsolatban. Ilyenek: a munkahely, illetve a munkakör megváltozása, munkakörülmények megváltozása, a munkaeszköz átalakítása, vagy új munkaeszköz üzembe helyezése, vagy új technológiai bevezetése.

Az oktatás célja, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson az oktatást szükség szerint bizonyos időszakonként meg kell ismételni. Az oktatást munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként meg kell ismételtetni.

Az ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése a munkáltató feladata.

Veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, károsító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrásokat, és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal mind a munkahely egészére, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében meg kell ismertetni.

Cégünk vállalja az alkalmazásában álló munkavállalóinak előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásának megtartását, dokumentálását; /1993. évi XCIII. törvény/ , a munkavédelmi oktatási ismeretanyagok összeállítását.

 

A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása

A munkáltató köteles minden munkabalesetet kivizsgálni és nyilvántartásba venni. Vonatkozik ez az olyan balesetre is, amely esetében a dolgozó a baleset bekövetkezte után a munkáját tovább tudja folytatni.

A balesetek kivizsgálásának legfontosabb célja a hasonló balesetek elkerülése, a jogilag tiszta helyzet teremtése és a dolgozó esetleges kártalanítása feltételeinek megteremtése.

Ennek érdekében fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat és intézkedéseket kell tenni.

A munkabaleset kivizsgálása a munkáltató feladata, de ehhez a munkához súlyos munkabaleset, valamint az olyan - munkaeszköz, illetve technológia által okozott - munkabaleset kivizsgálása, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben) azonos helyen történő sérülését, vagy egészségkárosodását okozta, legalább középfokú munkavédelmi végzettségű szakember segítségét kell igénybe venni. (Ez lehet eseti megbízás is).

A baleset nyilvántartásának és jelentésének technikai megvalósítása a baleset súlyosságától függ. A munkaképtelenséget okozó balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni és arról munkabaleseti jegyzőkönyvet kell kiállítani. Amennyiben a munkaképtelenség nem haladja meg a három napot, akkor a jegyzőkönyvet a sérültnek, a munkáltatónak és a társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell eljuttatni.

Ha a munkaképtelenség tovább tart, mint három nap akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a bekövetkezés időpontját követő hónap 8. napjáig a fentieken kívül el kell juttatni a területileg illetékes Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségnek.

Súlyos munkabalesetet azonnal be kell jelenteni a baleset bekövetkezte szerinti területi illetékességű Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségnek.

Cégünk vállalja a bekövetkezett balesetek kivizsgálását, dokumentálását, valamint lejelentését, a munkabaleseti nyilvántartások vezetését; /5/1993. (XII.26.) MüM rendelet/.

A munkabalesetekkel kapcsolatos munkáltatói kártérítési ügyek előkészítésében közreműködünk.

 

Egyéni védőeszköz meghatározása

sisakA munkavédelmi törvény az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Mit jelent ez?

A munkáltató a kockázatok ismeretében írásban kell, hogy meghatározza, hogy a kollektív védelem mellett a munkavállalónak milyen védőeszközre van szüksége. Az egyéni védőeszközök biztosítása minden esetben kötelező, ha a védendő testrész, szerv sérülésnek, ártalomnak van kitéve, és a kollektív védelem nem elegendő.

A védőeszközök juttatásáról szabályzatot kell készíttetnie. Ez a védőeszközök használatának szabályait és munkakörönként a védőeszközök felsorolását tartalmazza.

Tartalmazza továbbá a karbantartásukra, tisztításukra vonatkozó szabályokat is.

Cégünk vállalja az egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését; /1993. évi 93. törvény/.

 

Munkavédelemi szakember kötelező foglalkoztatása

A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók előző évi átlagos állományi - ennek hiányában a besoroláskori átlagos állományi - létszáma alapján kell csoportosítani, majd az 5/1993. (XII.26.) MüM rendeletben meghatározott időtartamban munkavédelmi szakembert kell foglalkoztatnia.